Brait dekorativní osvěžovač vzduchu AQUA FLOWER 75ml

00008628.jpg
00008628.jpg
Kód zboží: 00008628
EAN: 5908241722796

Brait dekorativní osvěžovač vzduchu 75 ml.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P301/P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P405 - Skladujte uzamčené

Rozměry:
80 x 130 x 85
Hmotnost:
305 g
Počet ks v kartonu:
12 ks
Dostupnost:
Skl. více než 10 KS
137,90 Kč / KS
113,97 Kč bez DPH
KS
do košíku
Poznámka:
SpinnerČekejte