Brait dekorativní osvěžovač vzduchu Flower lotus 75 ml

00008451.jpg
00008451.jpg
Kód zboží: 00008451
EAN: 5908241712544

Brait dekorativní osvěžovač vzduchu Flower lotus 75 ml.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P301/P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P405 - Skladujte uzamčené.

Rozměry:
80 x 125 x 83
Hmotnost:
305 g
Počet ks v kartonu:
ks
Dostupnost:
skladem 10 KS
123,90 Kč / KS
102,40 Kč bez DPH
KS
do košíku
Poznámka:
SpinnerČekejte