Pravidla hry - Letní hra pro zákazníky 2019

Úplná pravidla hry

Podrobná pravidla marketingové akce „Letní hra pro zákazníky 2019“ (dále jen „hra“).

Pořadatel hry

Pořadatelem hry je společnost Kozák Svitavy s. r. o., IČ: 27540316, se sídlem Pivovarská 644/1, 568 02 Svitavy (dále jen „pořadatel“).

Místo a období konání hry

Hra probíhá ve všech prodejnách Kozák Svitavy s. r. o. v období od 12. 6. 2019 do 31. 8. 2019. Losování všech výher proběhne ve Svitavách dne 2. 9. 2019

Seznam výher

 1. LED televize PHILIPS černá, úhlopříčka 81cm
 2. Dotykový tablet Huawei T3 8 IPS 16GB
 3. Kontaktní gril Gallet
 4. Rychlovarná konvice ETA
 5. Žehlička na vlasy ECG
 6. Fén na vlasy ETA
 7. Tyčový mixér Bravo zelený
 8. Sendvičovač Gallet
 9. BlueTooth reproduktor OMEGA červený
 10. Počítačová USB myš Yenkee, růžová

Všechny výhry budou předány výhercům na prodejnách proti podpisu předávacího protokolu.

Účastníkem hry se stane každý zákazník, který vhodí řádně a pravdivě vyplněný herní kupon (resp. herní kupony) do sběrného boxu, v kterékoli prodejně Kozák  v období konání hry. Nevyplněné nebo částečně vyplněné herní kupony budou ze hry vyřazeny. Každý účastník se může do hry zapojit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, resp. s novým herním kuponem.

Účast ve hře

Hry se může zúčastnit každá osoba starší 18 let. Ze hry jsou vyloučeni všichni zaměstnanci, včetně jejich rodinných příslušníků. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Jak se hry zúčastnit

Hry se lze zúčastnit výlučně prostřednictvím řádně vyplněného herního kuponu (dále jen „herní kupon“). Herní kupon obdrží každý zákazník, který:

 • nakoupí v prodejnách zboží v minimální hodnotě 500,-Kč v jednom nákupu, kdykoli v období konání hry, přičemž herní kupon bude k vyplnění na prodejnách

Výběr výherců

Výhry budou vylosovány zástupcem pořadatele na prodejně Kozák ve Svitavách po skončení hry.

Pokud bude vylosován herní kupon, který nebude řádně vyplněn, bude záměrně poničen, znehodnocen nebo se bude jednat o kopii originálu herního kuponu, bude tento ze hry vyřazen (nebude uznán jako výherní). Po vyřazení takového herního kuponu bude vylosován další herní kupon.

Při losování výher budou vylosovány i tři další herní kupony zákazníků, kteří se stávají náhradníky v případě, že si předchozí výherce výhru ve stanoveném termínu nepřevezme. Pořadí těchto náhradníků určí pořadí, v jakém byly vylosovány jejich herní kupony.

Předání výhry

Výherci budou kontaktováni telefonicky na telefonním čísle vyplněném v herním kuponu, případně elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu vyplněnou v herním kuponu, a to nejpozději do týdne po slosování.

Výhry budou předány výhercům v prostorách pořadatele, a to po předchozí telefonické (případně e-mailové) domluvě. Výherce se musí při předání výhry prokázat platným dokladem, ze kterého je možné ověřit totožnost výherce, tj. dokladem s údaji shodujícími se s údaji vyplněnými v herním kuponu. Výhry nevyzvednuté nejpozději ve smluveném termínu propadají ve prospěch pořadatele, nedohodne-li se výherce s pořadatelem jinak.

Výherce může být pořadatelem při předání výhry vyzván k předložení účtenky za nákup na prodejnách.

Osobní údaje

Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje účastníků hry v rozsahu herního kuponu, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mail a podpis. (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem hry vhozením herního kuponu do sběrného boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace hry a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez souhlasu, a to z důvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců).

Osobní údaje budou pořadatelem zpracovávány nejdéle po dobu 14 dní ode dne skončení hry, v případě výherců a vlastníků vylosovaných neplatných herních kuponů, potom po dobu tří let ode dne předání výhry či slosování. V době od zahájení hry do prvního slosování a dále v době od prvního slosování do závěrečného slosování je sběrný box uzamčen a zapečetěn a ke zpracování osobních údajů účastníků hry, kteří nevyhráli, nedochází. Po pominutí posledního důvodu pro zpracování každého herního kuponu bude tento bez zbytečného odkladu zlikvidován (včetně osobních údajů, které obsahuje).

Na základě pověření pořadatele mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje výherců mohou být předány zejména poskytovatelům logistických služeb a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Každý účastník hry, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo:

 • požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Další podmínky hry

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla hry, včetně délky jejího trvání, či hru odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník hry nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoli nákladů. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu hry. V případě rozporu s podrobnými pravidly hry nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech ke hře platí znění těchto podrobných pravidel hry.

SpinnerČekejte