Reklamační řád

Reklamace a záruka

V okamžiku, kdy kupující v systému www.kozak.cz klikne na odkaz "Dokončit objednávku" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN. 

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem (tel.: +420 775 880 804, email: odbyt@kozak.cz).
  2. Zboží v originálním balení s veškerým příslušenstvím zašlete jako doporučený balík na adresu provozovny. ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU!
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Adresa pro reklamaci nebo vrácení zboží:
Kozák Svitavy, s.r.o.
Pivovarská 644/1
568 02 Svitavy

Odstoupení od smlouvy do 14 dní:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (v sekci Reklamace).

V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Zaslat zpět jej můžete elektronicky nebo v listové podobě. 
Vážení zákazníci,
na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 Vás informujeme o zákonné možnosti využití mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi spotřebitelem a obchodníkem v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit spotřebitel u České obchodní inspekce (se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869), která řeší vyrovnání sporu. 
Více info na www.coi.cz.

SpinnerČekejte